Často kladené otázky

Otázky týkajúce sa programu SASPRO 2
Všeobecné otázky

Ktoré organizácie môžu byť hostiteľskými organizáciami??

Hostiteľskými organizáciami môžu byť vedecké organizácie SAV, fakulty Univerzity Komenského v Bratislave alebo Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Ich zoznam spolu s odkazmi na ich internetové stránky je uvedený v sekcii Kontakty.

Podanie prihlášky

Je potrebné sa registrovať, ak chcem podať prihlášku do Programu SASPRO 2?

Áno. Prvým krokom pre podanie prihlášky je registrovanie sa, čiže vytvorenie si vlastného konta. Pri registrovaní sa uchádzač zadáva svoju mailovú adresu, určí si heslo. Po potvrdení registrácie stlačením tlačidla „Registrovať“, príde uchádzačovi na ním zadanú mailovú adresu overovací mail. Až po overení mailovej adresy je vytvorené konto aktívne. Následne je možné prihlásiť sa do systému.

Môžem podať prihlášku mailom, príp. poštou?

Nie. Jediným možným spôsobom, ako podať prihlášku do Programu SASPRO 2, je jej odoslanie cez systém na podávanie prihlášok.

Kritériá oprávnenosti

Je možnosť opravy chýb v prihláške?

V prípade, že sa v prvom kole hodnotenia našli v prihláške nedostatky, ktoré môžu byť odstránené, bude daný uchádzač vyzvaný na ich odstránenie v určenej lehote. V prípade, že uchádzač vytknuté nedostatky v určenej lehote neodstráni, príp. ich neodstráni v súlade s odporúčaniami uvedenými vo výzve na odstránenie nedostatkov, bude prihláška vyradená v prvom kole hodnotenia. V rámci druhého kola hodnotenia už nie je možné robiť zmeny v prihláške.

Môžem si podať prihlášku do Programu SASPRO 2, aj keď som aktuálne držiteľom iného Marie Curie Actions grantu?

Nie. Nie je povolené byť súbežne držiteľom viacerých grantov financovaných alebo spolufinancovaných z Marie Curie Actions.

Je možná súbežná podpora z viacerých programov SAV?

Nie. SAV poskytuje špecifickú podporu výskumníkov prostredníctvom viacerých programov. V súčasnosti sú aktívne programy (usporiadané hierarchicky): 1. Kompenzačný príspevok, 2. Fond Štefana Schwarza, 3. SASPRO2/MoRePro a 4. Impulz. Súčasná podpora z viacerých vyššie uvedených programov nie je možná. Ak poberateľ kompenzačného príspevku uspeje v súťaži o podporu z vyššieho programu, poberanie kompenzačného príspevku končí dňom začatia poberania podpory z vyššieho programu. Od poberateľa príspevku z Fondu Štefana Schwarza sa očakáva úspešné riešenie projektu, na ktorý získal podporu. Môže sa uchádzať o podporu z vyššieho programu tak, aby v prípade úspechu začal riešiť vyšší projekt po úspešnom skončení projektu podporeného z Fondu Štefana Schwarza. V prípade získania podpory z projektu SASPRO2, resp. MoRePro sa od riešiteľa očakáva úspešné riešenie tohto projektu. Riešiteľ sa môže uchádzať o podporu z vyššieho programu (IMPULZ) tak, aby v prípade úspechu začal riešiť vyšší projekt po úspešnom skončení projektu SASPRO2, resp. MoRePro.Výskumník sa môže uchádzať o podporu vyššieho programu až v poslednom roku riešenia projektu. Projekty nie je možné kumulovať pre využitie v budúcich rokoch.

V rámci akých vedných oblastí je možné podať prihlášku do Programu SASPRO 2?

Výber vednej oblasti, v rámci ktorej je podaná prihláška, je plne v kompetencii uchádzača. Vedná oblasť musí korešpondovať so zameraním vybranej hostiteľskej organizácie. Niektoré oblasti sú vylúčené z financovania z etických dôvodov.

Ako sa posudzuje ekvivalentnosť titulov oproti PhD. titulu?

Ekvivalentnosť titulov sa posudzuje podľa ERC štandardov a v súlade so slovenskou legislatívou.

Kritériá hodnotenia

Môžu sa slovenskí občania hlásiť do Programu SASPRO 2 cez schému Incoming?

Áno, slovenskí občania sú spôsobilými uchádzačmi v rámci mobilitnej schémy Incoming, pokiaľ spĺňajú všetky kritériá dané touto schémou.

Berie sa do úvahy trvanie materskej dovolenky/rodičovskej dovolenky/základnej vojenskej služby a pod. pri výpočte trvania pracovných skúseností po získaní PhD. titulu alebo ekvivalentného titulu?

Prerušenie kariéry sa v odôvodnených prípadoch zohľadňuje. Je potrebné ho však dokladovať, a to príslušným potvrdením alebo čestným vyhlásením. Odôvodnenosť prerušenia kariéry a jeho trvania posudzuje príslušná Hodnotiaca komisia Programu SASPRO 2.

Kto bude pozvaný na osobné interview?

Na osobné interview a prezentáciu projektu (príp. nahradenú formou videokonferencie) budú pozvaní len tí uchádzači, ktorých prihlášky dosiahnu v hodnotení od hodnotiteľov minimálne stanovenú prahovú hodnotu (threshold 70%).

Je potrebné dosiahnuť minimálnu hranicu pri počte bodov v rámci druhého kola hodnotenia?

Minimálna hranica bola stanovená na 70%. To znamená, že ak prihláška nedosiahla stanovenú minimálnu hranicu, nebude uchádzač pozvaný na interview.

Hodnotiaca komisia

Na základe čoho sa vyberá hodnotiteľ pre konkrétnu prihlášku?

Hodnotitelia sa vyberajú na základe vednej oblasti, v rámci ktorej uchádzač podáva prihlášku. Je to dôležité z toho dôvodu, aby hodnotiteľ vedel fundovane posúdiť vedeckú kvalitu danej prihlášky. Samozrejme, že dôležitým prvkom pri výbere hodnotiteľov je ich objektivita a nezaujatosť.

Kto môže byť hodnotiteľom prihlášok?

Hodnotitelia sú vyberaní z medzinárodnej databázy hodnotiteľov, pričom dôležitým kritériom pre výber hodnotiteľa je totožnosť, resp. podobnosť vedeckej oblasti, v rámci ktorej je prihláška podaná a v rámci ktorej daný hodnotiteľ pôsobí.

Je zloženie Hodnotiacich komisií verejné?

Áno. Zloženie jednotlivých hodnotiacich komisií je zverejnené na internetovej stránke Programu SASPRO 2, v sekcii Experti.

Bude zverejnené, ktorí konkrétni hodnotitelia posudzovali danú prihlášku?

Nie. Mená hodnotiteľov nebudú zverejnené.

Kto sú členovia Hodnotiacich komisií Programu SASPRO 2?

Členmi Hodnotiacich komisií Programu SASPRO 2 sú renomovaní zahraniční a slovenskí vedci, pri ktorých je záruka objektívneho a fundovaného hodnotenia. Predsedom Hodnotiacej komisie Programu SASPRO 2 je vždy podpredseda SAV pre príslušné oddelenie vied, ktorého zameraniu zodpovedá Hodnotiaca komisia. Minimálne 50% členov sú zahraniční odborníci. Členom Hodnotiacej komisie Programu SASPRO 2 nemôže byť zamestnanec SAV, UK a STU.

Finančné otázky

Na čo je možné použiť príspevok na mobilitu?

Príspevok na mobilitu je určený na to, aby úspešní uchádzači mohli cestovať za rodinou do zahraničia, prípadne aby ich rodina mohla pricestovať s nimi na Slovensko. Príspevok na mobilitu je vyplácaný spolu so mzdou.

Je uvedená výška ponúkaného platu spolu s odvodmi a daňou alebo bez?

Suma je uvádzaná pred zdanením vrátane povinných odvodov.

Čo sú to nepriame výdavky?

Nepriame výdavky sú výdavky, ktoré vzniknú hostiteľskej organizácii z dôvodu riešenia projektu. Patria sem napr. výdavky na elektrinu, plyn, vodu, stočné, komunikácie, poštovné.

Ako sú vyplácané prostriedky na nepriame výdavky?

Prostriedky na nepriame výdavky sú vyplácané hostiteľskej organizácii. Tieto prostriedky nie sú dané k dispozícii úspešnému uchádzačovi .

Na čo je možné použiť príspevok na výskum?

Príspevok na výskum je možné použiť na nákup drobného spotrebného materiálu, chemikálií, služieb, využiť na konferenčné poplatky, tlač posterov, nákup kníh a podobne.

Je možné dostať vyšší plat, ako je uvedené v dokumentoch Programu SASPRO 2?

Nie. Výška platu sa odvíja od pracovných skúseností uchádzačov a tieto sú obmedzené na maximálne 15 rokov od získania PhD. titulu alebo ekvivalentného titulu.

Dočasné vyslanie

Je absolvovanie dočasného pridelenia 'secondmentu' povinné?

Nie je povinné, ale veľmi odporúčané. Hodnotiaca komisia bude na to prihliadať pri hodnotení.

Musím mať vybranú konkrétnu spoločnosť pre realizáciu dočasného vyslania?

Nie, názov spoločnosť nemusí byť presne definovaná, avšak vo fáze podávania prihlášky je potrebné definovať aspoň typ spoločnosti/organizácie a výsledky, ktoré chce uchádzač dosiahnuť počas secondmentu. NIE JE potrebné kontaktovať spoločnosť, toto bude predmetom negociácie s úspešnými uchádzačmi ktorých projekty budú financované.