Slovenský akademický a vedecký program

Viac o programe
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE COFUND
40 otvorených štipendií

SASPRO 2 je spoločný projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Curie Skłodowska COFUND

Otvorené
40 otvorených štipendií
Hostitelia
70 potenciálnych hostiteľských inštitúcií
Štipendium
Štipendium v trvaní od 12 do 36 mesiacov
Konečný termín
Konečný termín pre druhú výzvu: 31. august 2021

Program zastrešujú 3 významné vedecké a akademické organizácie v oblasti vedy a výskumu na Slovensku

Slovenská akadémia vied

Najvýznamnejšia výskumná inštitúcia v Slovenskej republike a 13. najdôležitejšia výskumná inštitúcia v regióne východnej Európy.
Hostiteľské organizácie
1

Univerzita Komenského v Bratislave

Najstaršia a najväčšia univerzita na Slovensku.
Hostiteľské organizácie
2

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Moderná vzdelávacia a vedecká inštitúcia.
Hostiteľské organizácie
3

Hostiteľské organizácie:

Slovenská akadémia vied
Univerzita Komenského v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Co-funded by Marie Skłodowska-Curie actions

Podporili:

European Union's Horizon 2020

Kto sa môže prihlásiť

Prihlásiť sa môžu výskumní pracovníci všetkých národností, ktorí sú držiteľmi titulu PhD. (posudzuje sa podľa pravidiel ERC týkajúcej sa PhD. a ekvivalentného doktorandského titulu).
Oprávnení uchádzači sú skúsení vedci do 15 rokov od získania prvého doktorátu alebo rovnocenného titulu.

Kritériá oprávnenosti pre výskumných pracovníkov sa líšia podľa schémy, v rámci ktorej sa chcú uchádzači prihlásiť. Kritéria oprávnenosti musia byť splnené ku dňu podania prihlášky.

Prihlášky uchádzačov, ktorí už majú trvalý pracovný pomer v inštitúcii, ktorá má byť ich hostiteľskou organizáciou, nebudú podporené.
schéma Incoming
určená pre vedcov (občanov členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín), ktorí sa v priebehu troch rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky nezdržiavali alebo nevykonávali svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky dlhšie ako 12 mesiacov.
schéma Reintegrácia
určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium a iné) vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a asociovaných krajín) minimálne tri roky z piatich pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky.

Pokyny k projektu a podaniu žiadosti

  • Prihláška musí byť úplná, vypracovaná v anglickom jazyku s použitím poskytnutých vzorových dokumentov, pozri sekciu Na stiahnutie
  • Prihláška musí byť doručená do alebo pred uzávierkou výzvy. Aktuálne pre druhú výzvu je termín uzávierky 31. augusta 2021 17:00 hod. CET.
  • V rámci jednej výzvy môže uchádzač podať iba jednu prihlášku.
  • Program umožnuje výskumníkom uchádzať sa o štipendium v trvaní od 12 do 36 mesiacov.
Dôrazne odporúčame uviesť plánované pobyty dočasného vyslania v neakademickom sektore. Ak spoločnosť/inštitúcia dočasného vyslania nie je definovaná, uvedie v tejto etape uchádzač aspoň oblasť podnikania inštitúcie a odhadované výsledky počas vyslania.
Registrácia

Harmonogram programu

Ponúkame cca voľných 40 pozícií pokrývajúcich rôzne výskumné oblasti a témy v rámci 70 potenciálnych hostiteľských organizáciach. Program umožnuje výskumníkom uchádzať sa o štipendium v trvaní od 12 do 36 mesiacov.
Prejsť na FAQ
1. október 2020
Začiatok projektu
2. november 2020
Vyhlásenie prvej výzvy
1. marec 2021
Prvá výzva bola ukončená
marec - jún 2021
Výberový proces
3. máj 2021
Otvorenie druhej výzvy
31. august 2021
Konečný termín podávania prihlášok druhej výzvy

Referencie úspešných uchádzačov z programu SASPRO

Program SASPRO mi dal príležitosť pracovať na mojich vlastných výskumných nápadoch. Počas realizácie môjho projektu som začal intenzívne komunikovať s experimentálnou skupinou na ÚEF SAV. Výsledkom je, že sme dokázali spoločne preskúmať nové smery výskumu a pokračovať v našej spolupráci za účelom ďalších projektov.

Elektrotechnický ústav SAV
Mgr. Michal Jan Mruczkiewicz, PhD.
Môj výskum sa primárne zameriava na imunomodulačné mechanizmy, ktorými sa vírusy snažia zvrátiť imunitnú odozvu u hostiteľa. Skúmame predovšetkým vírusové proteíny ľudského cytomegalovírusu, ktoré dokážu ‘vypnúť’ náš imunitný systém. Tieto, prírode vlastné mechanizmy nás ďalej inšpirujú pri vývoji nových terapeutických látok nielen k potlačeniu vírusových infekcií, ale tiež k liečbe autoimunitných ochorení, kedy sa náš imunitný systém dostáva mimo kontroly.

Aj vďaka dobrej vôli, s ktorou som sa stretla v mojej hostiteľskej organizácii, Biomedicínske centrum SAV, sa nám v projekte podarilo napredovať a dokázali sme charakterizovať niekoľko týchto vírusových molekúl, z ktorých sa neskôr môžu stať cielené biofarmaká.Projekt SASPRO mi okrem iného umožnil vybudovať si intenzívnu sieť nielen s domácimi, ale aj zahraničnými patnermi a tiež umožnil môj kariérny rast a budovanie vedeckého tímu(v súčasnosti som vedúcou Oddelenia imunológie vírusov BMC SAV).A vďaka synergiám s novými projektmi, ktoré sa nám podarilo počas trvania SASPRO projektu vytvoriť sme získali pevný základ na udržanie dlhodobého zámeru tejto štúdie.Verím, že podobné návratové schémy pre mladých vedcov sa stanú u nás štandardom, aby tí ktorí sa chcú v dobrej vôli do EU vrátiť, našli pomoc v SAV, či už po ekonomickej alebo morálnej stránke, čím bezpochyby program SASPRO bol.

Biomedicínske centrum SAV
Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.
SASPRO poskytuje veľkú podporu ambicióznym a nezávislým výskumným pracovníkom. Práca v modernom laboratóriu slovenských vedeckých inštitúcií vám dáva príležitosť dosiahnuť profesionálnu zrelosť, zlepšiť svoje zručnosti, zdynamizovať svoju kariéru. Vďaka tomuto programu sa vaše vedecké nápady a sny môžu splniť, pretože finančné prostriedky zahŕňajú nielen slušný plat, ale aj nákup potrebných materiálov, zaplatenie publikácií s otvoreným prístupom, účasť na konferenciách s cieľom šíriť výsledky projektu.

Ústav geotechniky SAV
Inna Melnyk, PhD.
Program SASPRO mi umožnil študovať témy, na ktorých som chcel pracovať. Prispel tak významnou mierou k mojej samostatnosti vo výskume. Pomohol mi tak etablovať sa v mojej oblasti výskumu.

Fyzikálny ústav SAV
RNDr. Daniel Reitzner, PhD.
Tak ako mnohým iným, aj mne dalo SASPRO jedinečnú príležitosť vrátiť sa späť na Slovensko. Vďaka SASPRO môžem pracovať na vlastných vedeckých projektoch, čo mi veľmi pomohlo aj v naštartovaní vlastnej vedeckej kariéry.

Ústav anorganickej chémie SAV
Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.

Novinky