Hostiteľské organizácie

Organizácie, ktoré poskytujú jedinečnú príležitosť na interdisciplinárne a multidisciplinárne vzdelávanie prostredníctvom výskumu.
47 ústavov
20 fakúlt
1 vedecký park

Hostiteľské organizácie:

Slovenská akadémia vied
Univerzita Komenského v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Co-funded by Marie Skłodowska-Curie

Podporili:

European Union's Horizon 2020

Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied je národná vedecká inštitúcia, ktorá vykonáva špičkový výskum v 45 vedeckých inštitúciách v oblastiach prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských a humanitných vied.
Orientuje sa na transfer poznatkov a dopytovo orientovaný aplikovaný výskum a službu štátu vo vybraných oblastiach. Excelentnosť výskumu je pre SAV základnou hodnotou. Rešpektuje rôznorodnosť a individualitu osobností vo vede. SAV je držiteľom HRS4R Award.
45 ústavov
SAV webstránka
Ústavy SAV
Oddelenie vied o neživej prírode
Matematicko-fyzikálne vedy
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
Webstránka ústavu
Fyzikálny ústav SAV
Webstránka ústavu
Matematický ústav SAV
Webstránka ústavu
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Webstránka ústavu
Technické vedy
Elektrotechnický ústav SAV
Webstránka ústavu
Ústav geotechniky SAV
Webstránka ústavu
Ústav informatiky SAV
Webstránka ústavu
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Webstránka ústavu
Ústav materiálového výskumu SAV
Webstránka ústavu
Ústav merania SAV
Webstránka ústavu
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Webstránka ústavu
Vedy o Zemi a vesmíre
Astronomický ústav SAV
Webstránka ústavu
Geografický ústav SAV
Webstránka ústavu
Ústav hydrológie SAV
Webstránka ústavu
Ústav vied o Zemi SAV
Webstránka ústavu
Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách
Biologické a chemické vedy
Ústav anorganickej chémie SAV
Webstránka ústavu
Ústav zoológie SAV
Webstránka ústavu
Chemický ústav SAV
Webstránka ústavu
Ústav molekulárnej biológie SAV
Webstránka ústavu
Centrum biovied SAV
Webstránka ústavu
Ústav polymérov SAV
Webstránka ústavu
Lekárske vedy
Biomedicínske centrum SAV
Webstránka ústavu
Neuroimunologický ústav SAV
Webstránka ústavu
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Webstránka ústavu
Poľnohospodárske a veterinárne vedy
Ústav ekológie lesa SAV
Webstránka ústavu
Parazitologický ústav SAV
Webstránka ústavu
Ústav krajinnej ekológie SAV
Webstránka ústavu
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Webstránka ústavu
Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre
Historické vedy
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Webstránka ústavu
Archeologický ústav SAV
Webstránka ústavu
Historický ústav SAV
Webstránka ústavu
Vedy o človeku a spoločnosti
Ústav politických vied SAV
Webstránka ústavu
Sociologický ústav SAV
Webstránka ústavu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Webstránka ústavu
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Webstránka ústavu
Ústav štátu a práva SAV
Webstránka ústavu
Filozofický ústav SAV
Webstránka ústavu
Ekonomický ústav SAV
Webstránka ústavu
Vedy o kultúre a umení
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Webstránka ústavu
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Webstránka ústavu
Centrum vied o umení SAV
Webstránka ústavu
Ústav orientalistiky SAV
Webstránka ústavu
Ústav slovenskej literatúry SAV
Webstránka ústavu
Ústav hudobnej vedy SAV
Webstránka ústavu
Ústav svetovej literatúry SAV
Webstránka ústavu

Slovenská akadémia vied je členom národnej siete centier EURAXESS Slovensko.

EURAXESS Services je sieť viac ako päťsto servisných centier umiestnených v 40 európskych krajinách.
Tieto centrá pomáhajú výskumníkom a ich rodinám plánovať a organizovať ich presťahovanie do cudziny. Táto bezplatná personalizovaná pomoc pomáha výskumníkom pri riešení problémov, ako sú ubytovanie, víza a pracovné povolenia, jazykové kurzy, školy pre ich deti, sociálne zabezpečenie a lekárska starostlivosť.
EURAXESS webstránka

HR Excellence in Research

Slovenská akadémia vied 13. júla 2020 získala značku „HR Excellence in Research“.
Hlavnou myšlienkou je riadiť sa zásadami Európskej charty pre výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov (Charta a kódex) a implementovať stratégiu a akčný plán v záujme zlepšenia procesov a postupov politiky ľudských zdrojov. SAV je povinná dosiahnuť transparentnejšie a spravodlivejšie postupy pri nábore a hodnotení a zatraktívniť akademickú a výskumnú kariéru.
HR Excellence in research webstránka

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského - najstaršia a najväčšia univerzita na Slovensku, 13 fakúlt s viac ako 22 000 študentami.
Univerzita ponúka široké spektrum vedeckých disciplín - od umenia a humanitných vied (vrátane teológie), cez právo, ekonómiu, spoločenské a prírodné vedy, matematiku, informačné technológie a medicínu - ktoré sa podieľajú na výskume najvyššej kvality v mnohých odboroch. Univerzita má k dispozícii modernú výskumnú infraštruktúru, laboratóriá a výskumné centrá. V súčasnosti najväčšia infraštruktúra je vedecký park, ktorý zahŕňa kanceláriu na transfer technológií a biznis inkubátor. Vedecký park sa zameriava na výskum v oblasti komerčného využitia v oblasti biotechnológií, environmentálnej medicíny a sociálnych výziev.
13 fakúlt, 1 vedecký park
UK webstránka
 
Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Webstránka fakulty
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Webstránka fakulty
Lekárska fakulta
Webstránka fakulty
Filozofická fakulta
Webstránka fakulty
Pedagogická fakulta
Webstránka fakulty
Právnická fakulta
Webstránka fakulty
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Webstránka fakulty
Prírodovedecká fakulta
Webstránka fakulty
Farmaceutická fakulta
Webstránka fakulty
Fakulta telesnej výchovy a športu
Webstránka fakulty
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Webstránka fakulty
Jesseniova lekárska fakulta
Webstránka fakulty
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Webstránka fakulty

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Moderná vzdelávacia a vedecká inštitúcia poskytujúca vzdelávanie hlavne v chemických technológiách, počítačových a technických vedách, stavebníctve, architektúre, potravinárstve a materiálových technológiách. Na STU študuje ročne priemerne 12 000 študentov na všetkých troch stupňoch štúdia. Má 7 fakúlt so sídlom v Bratislave a Trnave.
Medzinárodná spolupráca je založená na interaktívnom kontakte so vzdelávacím inštitúciami z celého sveta. V prvom rade sa zameriava na riešenie spoločných projektov v rámci EÚ a iných medzinárodných programov, mobilitu študentov a učiteľov a výskumných pracovníkov.
7 fakúlt, 2 ústavy
STU webstránka
 
Fakulty a ústavy Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave
Fakulty
Stavebná fakulta
Webstránka
Strojnícka fakulta
Webstránka
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Webstránka
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Webstránka
Fakulta architektúry a dizajnu
Webstránka
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Webstránka
Fakulta informatiky a informačných technológií
Webstránka
Ústavy
Ústav manažmentu
Webstránka
Centrum STU pre Nanodiagnostiku
Webstránka