21. apríl 2021

Vyhlásenie druhej výzvy

Program SASPRO 2 – vyhlásenie 2. výzvy

Steering Committee programu SASPRO 2 dňa 22.3.2021 schválila vyhlásenie druhej výzvy na podávanie prihlášok v rámci Programu SASPRO 2.

Dátum vyhlásenia 2. výzvy: 3. 5. 2021 (pondelok)

Konečný termín na podávanie prihlášok v rámci 2. výzvy: 31. 8. 2021 (utorok, 17:00 SEČ)

Program SASPRO 2 je projektom Slovenskej akadémie vied (ďalej len „SAV“) a partnerov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) a Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) zameraným na vytvorenie vhodných a motivujúcich pracovných podmienok pre vedcov prichádzajúcich zo zahraničia. V rámci tohto programu im ponúka možnosť uchádzať sa o pracovné miesta vo vedeckých organizáciách SAV a na fakultách STU a UK.

Program SASPRO 2 je rozdelený na dve mobilitné schémy:

  1. schéma Reintegrácia – je určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium a iné) vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a asociovaných krajín) minimálne tri roky z piatich pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky;
  2. schéma Incoming – je určená pre vedcov (občanov členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín, vrátane občanov Slovenskej republiky), ktorí sa v priebehu troch rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky nezdržiavali alebo nevykonávali svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky dlhšie ako 12 mesiacov.

Kritériá oprávnenosti

Kritériá oprávnenosti tak, ako sú uvedené v Štatúte Programu SASPRO 2, musí spĺňať uchádzač a prihláška. V krátkosti: uchádzač musí byť držiteľ PhD. alebo ekvivalentného titulu a tento titul získal najviac 15 rokov pred podaním prihlášky. Oprávnenými hostiteľskými organizáciami sú všetky vedecké organizácie SAV, všetky fakulty a súčasti UK a STU. Uchádzač si vyberá tému projektu, avšak téma musí zodpovedať vedeckej orientácii hostiteľskej organizácie.

Prihlášky uchádzačov, ktorí už majú s hostiteľskou organizáciou uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú, nemôžu byť podporené.

Ak to povaha témy projektu umožňuje, uchádzačovi sa odporúča uviesť v prihláške zámer absolvovať počas pracovného pobytu dočasné vyslanie (secondment) v organizácii z aplikačnej sféry. Program ponúka príležitosť aj pre ženy vo vede, výskumných pracovníkov so špeciálnymi potrebami, výskumných pracovníkov vysídlených z konfliktných oblastí a tých po prerušení pracovnej kariéry.

Prihláška musí byť napísaná v anglickom jazyku, odoslaná elektronicky cez systém na podávanie prihlášok a musí obsahovať všetky požadované náležitosti tak, ako ich upravuje Príručka pre uchádzača.

Podávanie prihlášok

Prihlášky do Programu SASPRO 2 sa podávajú elektronicky cez systém na podávanie prihlášok, ktorý bude dostupný z internetovej stránky programu 4 mesiace pred konečným termínom na podávanie prihlášok. Pred samotným podaním prihlášky je potrebné sa registrovať do systému. Podrobné informácie nájdete v Príručke o elektronickom podávaní prihlášky.

Hodnotenie prihlášok

Prihlášky sú hodnotené v dvoch kolách. V prvom kole je posudzované splnenie kritérií oprávnenosti, technických a formálnych požiadaviek. V druhom kole prihlášky hodnotia nezávislí experti a prerokovávajú Hodnotiace komisie Programu SASPRO 2. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobné interview, ktoré bude možné viesť aj videokonferenciou. Na základe vyššie uvedených krokov komisie zaradia prihlášky do kategórií a pripravia odporúčanie na financovanie. O uchádzačoch, ktorí sa hlásia na fakulty a súčasti jednotlivých univerzít, budú rozhodovať jednotlivé univerzity samy. Konečné rozhodnutie pre všetkých uchádzačov bude mať Predsedníctvo SAV. To rozhoduje, ktorí uchádzači budú pozvaní na negociáciu Pracovnej zmluvy. Podrobné informácie sú uvedené v Štatúte Programu SASPRO 2.

Negociácia zmlúv

V tomto období bude súbežne prebiehať rokovanie s úspešným uchádzačom a rokovanie s danou hostiteľskou organizáciou o podmienkach financovania. Na záver úspešnej negociácie dôjde k podpisu:

1. Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu medzi:

  1. SAV a hostiteľskou organizáciou SAV,
  2. SAV a UK,
  3. SAV a STU.

2. Pracovnej zmluvy medzi hostiteľskou organizáciou SAV/STU/UK a vybraným uchádzačom. V priebehu negociácie sa dohodnú s uchádzačom všetky náležitosti jeho pracovného pobytu.

Pracovný pobyt

Začiatok pobytov uchádzačov vybraných v druhej výzve Programu SASPRO 2 sa predpokladá na február, máj, júl alebo september 2022. Pracovné pobyty budú trvať minimálne 12 mesiacov a maximálne 36 mesiacov. Všetky projekty musia byť ukončené k 30. 9. 2025.

Späť na novinky